לפני שבוחרים בעל מקצוע לביצוע העבודה - מומלץ לקבל כמה הצעות מחיר על מנת להבין את סדר הגודל של המחיר הראלי
חשוב לחלק את התשלום עם בעל המקצוע לחלקים לפי קצב ההתקדמות - ככה תשמרו על האינטרס המשותף שהעבודה תתבצע.
התקשרו כבר היום ובידקו האם גם אתם יכולים לחלץ הון כנגד הנכס שברשותכם
הידעת: אם הנך בעל נכס ומעל גיל 60 תוכל לחלץ הון עצמי כנגד הנכס שלך ללא החזר חודשי בכלל!
אין לך הון עצמי? התקשר וגלה כיצד גם אתה יכול כבר היום להתחיל להשקיע בנדל"ן
לפני ביצוע עסקה - חייבים להתייעץ עם שמאי מקרקעין.
לא רוצים לקחת משכנתא? הצטרפו אלינו להשקעה באחד הפרויקטים שלנו!

תקנון האתר

תקנון אתר עולם המנטורים הישראלי - דה האס בע"מ

תלמידים וגולשים יקרים ,

במסמך זה יפורט תקנון עולם המנטורים הישראלי – דה האס בע”מ (להלן: התקנון” ו/או “עולם המנטורים” בהתאמה) אשר נועד להביא בפניכם את פירוט הנהלים, החובות והזכויות של כל תלמיד ותלמיד. אנו עולם המנטורים מאחלים לכם לימודים מהנים ומשוכנעים, כי שמירה על הכללים אשר יפורטו בתקנון, תאפשר קיומה של סביבת לימודים טובה ומהנה והכול לנוחיותכם ולנוחיות סגל המכללה. לנוחיותכם יובאו להלן ראשי פרקים של התקנון ובהמשכו, פירוט בעניין כל פרק ופרק בהרחבה. האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ומשמעו גם לשון נקבה. התקנון מפורסם במלואו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת:www.worldmentors.co.il

עולם המנטורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. השינויים אשר יחולו בתקנון (ככול ויחולו) יחייבו את כלל התלמידים הלומדים בעולם המנטורים.

חלק כללי

מידע כללי פניות וכתובות

1 – עניינים אדמיניסטרטיביים הנוגעים לקורסים השונים הנלמדים במכללה מנוהלים על ידי הנהלת המכללה (להלן: “ההנהלה”).
2 – התלמידים המבקשים לפנות לעולם המנטורים בבקשות, יעבירו פנייתם באמצעות מרכז הפניות לסטודנט בכתובת zvi@worldmentors.co.il (להלן: “מרכז הפניות”).
3 – על תלמידים המגישים בקשות לעולם המנטורים לעמוד בקשר רציף עם הנהלת החברה עד לקבלת תשובה לבקשה.
4 – עולם המנטורים אינה אחראית לאובדן או נזק של לחפצים אישיים בשטחה.
5 – לבתי המשפט במחוז תל אביב ולהם בלבד תהא הסמכות העניינית לדון בכל עניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו.

שכר הלימוד

6 – שכר הלימוד הינו כמפורט בהסכם הרישום ללימודים.
7 – שכר הלימוד ישולם בתשלום אחד אלא אם הוסכם עם התלמיד אחרת.
8 – היה והוסכם עם תלמיד על תשלום שכר הלימוד במספר תשלומים, אי פירעון מי מהתשלומים בזמן ובמועד יעמיד את מלוא שכר הלימוד לפירעון מיידי.
9 – מדיניות הביטול הינה:

במכר פרונטלי:

     9.1 – ניתן לבטל הרשמה תוך 14 ימים שאינם ימי עסקים ולא יאוחר מ-7 ימים טרם תחילת הלימודים.
     9.2 – ביטול שאינו בטוח של ס’ א’ אך עדיין בטווח של מעל 14 ימים לפני תחילת הלימודים יזכה את התלמיד ב 80% החזר שכר לימוד.
     9.3 – ביטול שאינו בטוח של ס’ א’ אך עדיין בטווח שבין 14-3 ימים לפני תחילת הלימודים יזכה את התלמיד ב 50% החזר שכר לימוד.
     9.4 – ביטול שאינו בטוח של ס’ א’ אך עדיין בטווח שבין יומיים לפני תחילת הלימודים ועד שבועיים לאחר תחילת הלימודים יזכה את התלמיד ב 30% החזר שכר לימוד.
     9.5 – בכל מקרה בו מדובר בקורס דיגיטאלי, ישלחו לתלמיד לאחר הרכישה פרטי גישה לתכנים הדיגיטליים של עולם המנטורים – לאחר שימוש בהם וצפייה בתכנים לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

במכר מרחוק:

     9.6 – מדיניות הביטולים היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
     9.7 – ניתן לבטל את ההרשמה: תוך 14 ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ-2 ימים (שאינם ימי מנוחה) טרם תחילת הקורס.
     9.8 – ביטול ההרשמה יתבצע בהודעה בכתב שתפרט את שם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו ותישלח למרכז הפניות ו/או בדואר רשום ו/או או לפקס או דרך אתר האינטרנט, שפרטיהם מופיעים בתחתית הדף.
     9.9 – ניתן לבטל את ההרשמה בהודעה בעל פה (בצירוף שם ותעודת הזהות ופרט מזהה נוסף), אך מומלץ כי הודעה זו תימסר גם בכתב – חובת הוכחת ביטול במקרה /כזה תהא על התלמיד.
     9.10 – במקרה של ביטול לפי התנאים שלעיל תשלם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות עפ”י ההסכם או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.
     9.11 – יובהר כי לאדם עם מוגבלת, אזרח ותיק ועולה חדש, כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן, תנאי הביטול הם בהתאם לחוק.
     9.12 – בכל מקרה בו מדובר בקורס דיגיטאלי, ישלחו לתלמיד לאחר הרכישה פרטי גישה לתכנים הדיגיטליים של עולם המנטורים – לאחר שימוש בהם וצפייה בתכנים לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.
10 – חובת תשלום שכר הלימוד חלה באופן אישי על התלמיד בין אם שולם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ובין אם נרשם בעצמו ו/או על ידי אחר ללימודים.
11 – אי תשלום שכר הלימוד בזמן ובמועד תעמיד לעולם המנטורים את הזכות לסלק תלמיד מספסל הלימודים ו/או לחסום את הרשאותיו למערכות הממוחשבות של עולם המנטורים וכיו”ב.
12 – על תלמידים המתקשים בתשלום שכר הלימוד מכל סיבה, לפנות להנהלת עולם המנטורים במידי בבקשה לאישור להסדר תשלומים חדש. אין באמור לעיל לחייב את עולם המנטורים להגיע עם התלמיד להסדר חדש ופריסת תשלומים הינה בשק”ד הבלעדי של עולם המנטורים.

מהלך הלימודים

13 – הקורסים המועברים בעולם המנטורים הינם קורסים המועברים בשידור חי אינטרנטי / דיגיטלים / היברידיים (שילוב של פרונטלי ושידור חי).
14 – לכל קורס סילבוס מפורט המציין את התכנים אשר ילמדו בקורס ואת אופן התקדמות הקורס. עולם המנטורים שומרת לעצמה את הזכות לסטות מן הסילבוס.
15 – קבלת ספרים ו/או חומרי לימוד ו/או גישה למערכות עולם המנטורים מותנית בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד. לעולם המנטורים הזכות לספק את הנ”ל טרם תשלום מלוא שכר הלימוד ולא יראו בכך ויתור על שכר הלימוד כולו או מקצתו ו/או אישור לתלמיד לדחות את תשלומי שכר הלימוד.
16 – עולם המנטורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד ו/או תאריך תחילת/סיום הקורס, טרם תחילת הלימודים ו/או במהלכם, הכול בהתאם לאילוצי המערכת. במידת האפשר, תימסר התראה מראש.
17 – עולם המנטורים אינה מתחייבת לזהות המרצים, לרבות אלה המפורסמים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הסגל ו/או המרצים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

נוכחות

18 – על התלמידים חלה החובה להיות נוכחים בלפחות 80% מהמפגשים ו/או שיעורים.
19 – היעדרות מהסיבות הבאות לא תיחשב כחיסור וזאת בכפוף לכך שהתלמיד יגיש אישורים רלוונטיים לרכזת הקורס. ואלה המקרים:
     19.1 – שירות מילואים- בכפוף להצגת אישור רשמי מקורי מיחידת המילואים על ביצוע השירות בפועל.
     19.2 – מחלה – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
     19.3 – אשפוז – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
     19.4 – חופשת לידה- בהצגת אישור רפואי מתאים.
     19.5 – חתונת התלמיד – שלושת הימים לפני החתונה ושלושת הימים שלאחריה.
     19.6 – ימי אבל של בן משפחה מדרגה ראשונה – בכפוף להצגת תעודת פטירה .
20 – את האישורים להיעדרות יש להגיש באמצעות מרכז הפניות.
21 – בכל מקרה של חיסור, לתלמיד תהא זכות לצפות בשיעור המוקלט וזאת למעט כאשר מדובר בשיעור הנערך בכיתה ניידת.
22 – לעולם המנטורים שמורה הזכות לאשר היעדרות כמוצדקת אף אם אינה מנויה בסיבות לעיל וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
23 – תלמיד אשר יעדר יותר מ20% מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת גמר בסיום הקורס ו/או להשמה.

צפייה בקורסים מוקלטים

24 – על תלמיד העתיד להיעדר משיעור (מסיבה מוצדקת) להודיע על כך מראש לרכזת הקורס. זכאות התלמיד לצפייה בשיעורים המוקלטים שהחסיר כפופה למתן הודעה מראש ובזמן סביר שכן אחרת, יתכן והשיעור לא יוקלט.
25 – לאחר חזרת התלמיד ללימודים מהיעדרות מוצדקת, יפעל התלמיד לתיאום מועד לצפייה בשיעורים שהחסיר.
26 – השמעת השיעורים תתבצע בכיתה ייעודית ו/או במשרד לעולם המנטורים בתיאום מראש.
27 – לא תאושר השמעת שיעור אלא בתיאום. תיאום השמיעה החוזרת יעשה על ידי משלוח טופס “צפייה בהקלטת שיעורים”, הנמצא במערכת המודל, ובצירוף האישורים הרלוונטיים לרכזת הקורס.
28 – ההאזנה לשיעורים המוקלטים אינה נספרת כתוספת לשיעורים בהם נכח התלמיד בפועל.

כללים בעניין שימוש במשאבי תקשורת
29 – משאב תקשורת (להלן: “תקשורת”) לרבות: מחשב, רשת, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה, קבצים אינטרנט וכיו”ב.
30 – השימוש בתקשורת של עולם המנטורים יהיה כפוף לכללים שלהלן. עולם המנטורים שומרת לעצמה הזכות לשנות את הכללים מעת לעת.
31 – שימוש התלמידים בתקשורת יעשה לצרכי לימוד בלבד. השימוש בתקשורת על ידי גורמים חיצוניים יעשה ע”פ הרשאה שניתנה להם ולטובת לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה .
32 – תלמידים מתבקשים לא לגלוש ובטח שלא לשמור בדפדפן סיסמאות אישיות של חשבונות דוא”ל ו/או בנקים ו/או פייסבוק ו/או כל חשבון אישי אחר.
33 – מובהר לתלמידים כי באותן הכיתות לומדים תלמידים נוספים, בין בימים אחרים ובין בשעות אחרות וכי, שמירת סיסמאות ו/או חשבונות ו/או כל חומר במחשב, חושפת אותו לעיני תלמידים אחרים ו/או בפני צדדים בלתי מורשים.
34 – הסיסמאות ו/או פרטי הגישה המונפקים לתלמידים הינם אישיים ויש לשמור על סודיותם. השימוש במשאבי עולם המנטורים יעשה באמצעות סיסמא אישית בלבד שהופקה לתלמיד; אין להעביר סיסמא לאחר אלא באישור מראש ובכתב.
35 – אין לעשות שימוש ו/או להתקין תוכנות ו/או להעתיק ו/או לפרסם קבצים אשר השימוש בהם מהווה הפרת זכות יוצרים או זכויות קניין אחרת.

ברצוננו לאחל לכם הצלחה והנאה בלימודים.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה !
בהצלחה

רוצים לקבל מידע חם ועדכני בנדל"ן?
השאירו פרטים
ונחזור אליכם לגבי ליווי של שי שור
אתם כמעט שם... מלאו פרטים ותועברו אל השאלון ב YOU TEST
50%

חשוב למלא את כל הפרטים במדוייק על מנת לקבל את התוצאות

Call Now Button